Cieľom každej organizácie je ponúkať také produkty, ktoré budú spĺňať požiadavky zákazníkov a predpisov týkajúcich sa kvality. Iniciatívy v oblasti riadenia akosti môžu byť buď interné, alebo môžu súvisieť s certifikáciami, ako sú ISO 9001:2015. Všetky firmy pracujúce podľa štandardu akostných noriem musia jednoznačne definovať postupy a procesy práce s dokumentom a zaznamenávať všetky jeho zmeny (kto, kedy, čo atď.).

Spoločnosť IXTENT disponuje certifikátom na riadenie akosti projektov podľa ISO od roku 2009. Tohto roku na jeseň prebehla ďalšia úspešná recertifikácia pre tieto oblasti:

 •   ISO 9001:2015 (Systém manažmentu kvality organizácie)
 •   ISO/IEC 20000-1:2011 (Systém manažmentu poskytovania ICT služieb organizácie)
 •   ISO/IEC 27001:2013 (Systém manažmentu bezpečnosti informácií)

Spoločnosť IXTENT teda interne pracuje v súlade s normami ISO, zároveň však svojim zákazníkom ponúka softvérové riešenia na riadenie akosti, ktoré umožňujú:

 • dokumentovať procesy,
 • zavádzať automatické postupy pre kontroly a schvaľovanie,
 • distribuovať štandardné prevádzkové postupy (SOP) a spájať ich s príslušnými procesmi,
 • školiť zamestnancov v oblasti zaisťovania zhody či
 • riadiť odpovede na sťažnosti zákazníkov a na ďalšie incidenty v oblasti akosti.

Hlavné výhody:

 • komplexný prehľad a riadenie zmluvných dokumentov firmy;
 • zohľadnenie legislatívnych požiadaviek a redukcia podnikového rizika;
 • jednotné uplatnenie zmluvných regulatív;
 • logická previazanosť správy dokumentu s predmetom zmluvy a zmluvnými stranami;
 • bezpečnosť a optimálne zdieľanie právnych dokumentov;
 • nízke náklady na vývoj a implementáciu riešenia – vysoká návratnosť investícií (ROI);
 • kompatibilita riešenia s ďalšími technologickými systémami.

V prípade záujmu o nezáväznú ponuku systému na riadenie akosti kontaktujte naše obchodné oddelenie na e-maile:  sales@ixtent.com