Správa zmlúv (Contract Management)

Zmluvy patria k základným dokumentom každého právneho subjektu. Do procesu ich tvorby, správy a aplikovania vstupuje veľmi často mnoho činiteľov z rôznych miest organizácie a je teda potrebné zabezpečiť ich vzájomnú koordináciu. V mnohých organizáciách býva tiež problémom nejednotnosť evidencie zmlúv, dodatkov a súvisiacich dokumentov na rôznych miestach. Spoločnosť IXTENT ponúka riešenie centrálnej správy zmlúv, čiže Contract Management, ktoré zaistí dlhodobo zjednotené a efektívne postupy práce s právnymi dokumentmi od ich vzniku, cez vecné aplikovanie obsahu, až po bezpečné archivovanie, resp. skartáciu, v zhode s platnou legislatívou.

Contract Management poskytuje systémový prístup ku všetkým druhom právnych dokumentov - zakladacie listiny, pracovné zmluvy, dodávateľské zmluvy, nájomné zmluvy, licenčné zmluvy, zmluvy o spolupráci a iné.

Contract Management poskytuje podniku jednak  riešenie zmlúv po formálnej stránke (použitia šablón, určenie schvaľovacieho scenára, zatriedenie zmluvy atď.), ale taktiež sledovanie obsahu zmlúv po vecnej stránke (predmet, platnosť zmluvy, objemy, ceny a iné), A to po celú dobu ich životného cyklu (tzn. od vzniku, cez zmeny, doplnky, ukončenie platnosti a dobu uchovávania).

Contract Management umožňuje centrálne ukladanie zmlúv, sofistikované vyhľadávanie a evidenciu ku každej jednotlivej zmluve vrátane archivácie po ukončení platnosti zmluvy. Právny dokument má vždy jediný platný exemplár s vnorenou funkcionalitou sledovania zmien (tzn. jeho verziovanie, vrátane autorizácie) a dodatkov. Pri práci s dokumentom je možné ho alokovať, zamykať, určovať prístupové oprávnenia, používať odkazy (shorcuts) namiesto príloh v e-mailoch, používať anotácie prostredníctvom e-mailového klienta atď.

Contract Management a jeho ďalšie vlastnosti: