Knowledge Management

Hodnota dnešných spoločností spočíva predovšetkým v hodnote ich duševného kapitálu. Celá rada firiem a organizácií sa ale v dnešnej dobe stretáva s problémom straty znalostí a skúseností pri odchode svojich skúsených pracovníkov. Ďalším problémom je roztrieštené (v horšom prípade vôbec žiadne) uchovávanie znalostí v najrôznejších informačných systémoch, a to nielen vo vnútri spoločnosti, ale aj v externých zdrojoch. Riešením môže byť nasadenie Knowledge Managementu čiže systému riadenia znalostí organizácie.

Hlavnou úlohou Knowledge Managementu je identifikovať a uchopiť špecifickú znalosť, know-how, skúsenosť či inú zručnosť a umožniť jej zdieľanie a reprezentáciu tak, aby bola dostupná na použitie širšiemu okruhu užívateľov. A to pokiaľ možno automaticky pomocou SW nástrojov.

Základné funkcionality Knowledge Management riešení sú:

Proces zavádzania systému Knowledge Managementu do praxe si vyžaduje zásadnú zmenu postoja na zdieľanie vedomostí a skúseností. Spoločnosť IXTENT na základe dôkladnej analýzy potrieb a požiadaviek zákazníka navrhne také riešenie, ktoré mu umožní uchovávať špecifické znalosti a zručnosti svojich pracovníkov a zabezpečí ich zdieľanie medzi ostatných členov.

Hlavné výhody:

Referencie