Spoločnosť O2 Slovakia bola v nezávislom zákazníckom prieskume už po štvrtýkrát vyhlásená za Operátora roka 2012 na Slovensku. K 31. decembru 2011 dosiahol počet aktívnych zákazníkov viac ako 1 164 000. Čistý nárast aktívnych zákazníkov od začiatku roka 2011 bol 283 735. Na základe hodnotenia nezávislej agentúry dosahuje spoločnosť dlhodobo najvyššie hodnoty spokojnosti zákazníkov spomedzi všetkých operátorov na Slovensku. O2 Slovakia je súčasťou skupiny PPF.

Situácia

Spoločnosť O2 Slovakia dlhodobo prevádzkuje elektronický archív klientskej dokumentácie na softvérovej platforme IBM FileNet. Najmä v posledných rokoch sa však v dôsledku všeobecného tlaku na úspory začali celkové náklady na vlastníctvo tejto platformy javiť ako príliš vysoké, a preto vznikla požiadavka preskúmať možnosť migrácie celého riešenia na inú platformu..

Logickým krokom bolo posúdenie možností konkurenčnej platformy Open Text, súčasného lídra na svetovom trhu technológií Enterprise Content Management (ECM), ktorú na českom a slovenskom trhu zastupuje partnerská spoločnosť IXTENT, resp. IXTENT Slovakia.

IXTEIXTENT je dlhoročným dodávateľom riešení Open Text pre O2 Czech Republic, materskú spoločnosť O2 Slovakia, a od roku 2008 je aj implementačným partnerom a poskytovateľom podpory elektronického archívu a súvisiacej digitalizačnej technológie Kofax pre O2 Slovakia.

Vďaka znalosti prostredia, všetkých príslušných technológií, ich integrácií a softvérových úprav dokázala spoločnosť IXTENT najlepšie posúdiť možnosti realizácie projektu migrácie vrátane odhadu nákladov.

  • Optimalizácia potrebných licencií s cieľom zabezpečiť, aby použitý typ licencie presne zodpovedal potrebám zákazníka.
  • Minimalizácia projektových prác s cieľom čo najlepšie využiť už vyvinuté integračné služby.
  • Skrátenie dĺžky projektu s cieľom minimalizovať zaťaženie zákazníka.
  • A v neposlednom rade možnosť používať štandardné HW servery namiesto drahých strojov Itanium.

Celý projekt bol schválený a jeho realizácia sa začala v októbri 2011.

Riešenie

Migrácia elektronického archívu klientskej dokumentácie bola naplánovaná ako náhrada „krabica za krabicu“, t. j. s maximálnym využitím existujúcich komponentov a integrácií a úplným zachovaním pôvodnej funkčnosti.

Trvanie projektu bolo plánované na 4 mesiace a počas implementácie nového riešenia bolo potrebné migrovať približne 24 miliónov archivovaných dokumentov s dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť. Strata čo i len jedného dokumentu predstavovala neprijateľné riziko. Preto migračný skript vytvorený na export dokumentu a jeho metadát z pôvodného archívu a upravený štandardný nástroj Document Pipeline na jeho import do novo implementovaného riešenia museli obsahovať dostatočné kontrolné mechanizmy, aby sa takejto situácii zabránilo.

Export dokumentov z IBM FileNet pozostával z nasledujúcich krokov:

KrokPodrobnejší opis
Export zoznamu ID dokumentovVytvorenie zoznamu dokumentov podľa médií FileNet.
Príprava dávokVytváranie optimálne veľkých dávok pre iné exportné nástroje s prihliadnutím na počet inštancií a zaťaženie siete FileNet.
Export obsahu vo formáte FOBStiahnite obsah dokumentov vo formáte FOB (FileNet OBject) a uložte ich na diskové pole.
Generovanie XML a natívneho formátuPreberanie metadát do dokumentov, zápis do súborov XML. Konverzia súborov FOB do pôvodných formátov, zlúčenie viacstránkových súborov TIFF do jedného viacstránkového TIFF.
MonitorovanieZáznamy o rýchlosti dávkového spracovania a počte spracovaných dokumentov. Centrálna evidencia chýb.


Import dokumentov do programu Open Text pozostával z nasledujúcich krokov:

KrokPodrobnejší opis
Kopírovanie vstupných súborovKopírovanie dokumentov a indexových súborov XML na aplikačný server Linux Open Text.
Skript PrepipelineKonverzia vstupných údajov do formátu požadovaného Document Pipeline.
Pipeline skriptNačítanie dokumentov do Open Textu prostredníctvom Document Pipeline, odstránenie vstupných údajov z aplikačného servera.
MonitorovanieZáznamy o rýchlosti spracovania dávok, počte spracovaných dokumentov a chybových záznamov.
Kontrola kvality migrácieKontrola úspešnosti a kvality migrácie.


Ďalšou úlohou bolo čiastočne prepísať existujúce služby zabezpečujúce integráciu s existujúcimi systémami v infraštruktúre zákazníka, t. j. najmä:

  • Fakturačný systém – kde sa archivujú fakturačné doklady pre jednotlivých klientov.
  • Digitalizácia a technológia OCR/ICR spoločnosti Kofax, z ktorej sa archivujú dokumenty naskenované na jednotlivých pobočkách.
  • Systém Siebel CRM – ktorý slúži ako primárna prístupová aplikácia k elektronickému archívu, predovšetkým pre používateľov call centra.

Okrem toho bolo podľa požiadaviek zákazníka potrebné prispôsobiť štandardnú webovú aplikáciu Open Text na správu archivovaných dokumentov a ich metadát.

Z bezpečnostných dôvodov bolo celé riešenie nasadené v režime vysokej dostupnosti pomocou clusteringu a zdieľania záťaže.

Ako fyzické HW úložisko sa použilo neprepisovateľné zariadenie WORM (Write Once Read More) spoločnosti EMC Centera.

Obrázok: Schéma riešenia

Celý projekt bol nakoniec dokončený za 4,5 mesiaca namiesto plánovaných 4 mesiacov, najmä vďaka dlhšej optimalizácii exportných a importných nástrojov, aby sa zabezpečila prijateľná dĺžka jednotlivých migračných behov.

Posledná inkrementálna migrácia sa potom uskutočnila tesne pred nasadením do produkcie po skončení čakacieho obdobia na uvoľnenie produkčných systémov 11. apríla 2012.

Zhrnutie

Nasadenie novej softvérovej platformy Open Text, svetového lídra v oblasti technológií správy podnikového obsahu (ECM), prinieslo výrazné finančné úspory z prevádzky, pričom návratnosť investície je kratšia ako jeden rok. Nepriamymi pozitívnymi účinkami implementácie sú vyšší komfort používateľov pri práci a zlepšenie celkového výkonu systému.