Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. je významným a dlhoročným zákazníkom spoločnosti IXTENT. Takmer za desaťročné obdobie spolupráce sa zrealizoval celý rad projektov vedúcich k efektívnejšej práci s dokumentmi a informáciami, ktoré sú v nich obsiahnuté. Jedným z posledných významných projektov bolo vytvorenie zabezpečeného elektronického archívu na archiváciu dokumentov s biometrickými podpismi klientov.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (ďalej tiež „Modrá pyramida“ alebo „MPSS“) sa zameriava na poskytovanie finančného poradenstva, ktoré sa zakladá na dlhodobom vzťahu medzi klientom a finančným poradcom. Okrem tradičného stavebného sporenia a úverov na bývanie ponúka v súčasnosti aj rad poisťovacích produktov a prináša výhodné riešenie pre klientov v podobe nových koncepcií – Múdreho sporenia.

Modrú pyramidu (predtým Všeobecná stavební spořitelna, a.s.) založili traja akcionári: Komerční banka, a.s., BHW Holding AG Nemecko a Česká pojišťovna, a.s. V roku 2006 sa výhradným akcionárom Modrej pyramidy stala Komerční banka, člen bankovej skupiny Société Générale.

Riešení

Migrácie eArchivu

Spolupráca medzi spoločnosťou IXTENT a MPSS sa začala v roku 2007 po zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti. Všetku klientsku dokumentáciu, ktorá sa doteraz archivovala v zabezpečenom elektronickom archíve (eArchiv) spravovanom spoločnosťou BHW Holding AG v Nemecku, bolo nutné oddeliť a preniesť do samostatného elektronického archívu MPSS. Bolo tiež nutné zachovať existujúce používateľské prostredie, ergonometriu práce a všetky hlavné funkcionality eArchivu, ako je napr.

  • napojenie na skenovanie a OCR vyťažovanie informácií z formulárov,
  • zabezpečenú archiváciu klientskych dokumentov,
  • generovanie odchádzajúcich listov atď.

Vzhľadom na to, že eArchiv spoločnosti BHW Holding AG bol čiastočne postavený na technologickom riešení OpenText, s ktorým má spoločnosť IXTENT dlhoročné skúsenosti, bola spoločnosť IXTENT vybraná ako najvhodnejší dodávateľ pre tento projekt.

Približne počas 1 roka sa podarilo celý projekt Migrácia eArchivu dotiahnuť do úspešného konca, preniesť cca 50 miliónov elektronických dokumentov a zaistiť prístup do elektronického archívu pre cca pre 350 interných a 1 000 externých používateľov.

Projekt Migrácia eArchivu bol neskôr rozšírený o ďalšie projekty a scenáre.

Archivácia správ z dátových schránok

Projekt archivácie správ z dátových schránok (ISDS) bol reakciou na nový zákon č. 300/2008 Zb., o elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii dokumentov, ktorý nadobudol platnosť k 1. júlu 2009.

MPSS spracováva každý deň veľký objem dátových správ (rádovo tisíce), bolo teda nutné navrhnúť sofistikované riešenie, ktoré by umožňovalo automatické prijímanie/odosielanie, triedenie a vyhľadávanie dátových správ podľa pokročilých kritérií.

Riešenie archivácie dátových správ bolo čiastočne zaistené prostredníctvom produktu IXTENT ISDS Connector, ktorý predstavuje komplexné riešenie prijímania, odosielania a správy správ z dátových schránok a ich integráciu s podnikovým informačným systémom.

Riešenie spoločnosti IXTENT znížilo riziká spojená s neskorým doručením dátových správ (10-denná fikcia doručenia) a ich následným spracovaním a zabezpečilo archiváciu správ v súlade s internými a legislatívnymi požiadavkami.

Elektronický archív zmlúv, objednávok a faktúr

V roku 2012 sa spoločnosť MPSS rozhodla realizovať projekt implementácie riešení na elektronické spracovanie a archiváciu ekonomických dokumentov typu zmluvy, objednávky a faktúry. Logickým krokom bolo využitie už prevádzkovaného elektronického archívu aj na dlhodobú archiváciu týchto typov dokumentov.

Zabezpečený elektronický archív dokumentov s biometrickým podpisom

V roku 2014 oslovila MPSS spoločnosť IXTENT so žiadosťou o rozšírenie existujúceho elektronického archívu o tzv. Biometrický archív, v ktorom sa budú archivovať dokumenty opatrené biometrickým podpisom klienta.

Na vytvorenie Biometrického archívu sa opäť použila technológia OpenText, ktorá disponuje všetkými požadovanými funkcionalitami na zabezpečenie a dlhodobú dôveryhodnosť z pohľadu legislatívy.

V projekte bolo potrebné vyriešiť niekoľko bezpečnostných otázok zabezpečujúcich ochranu dokumentov a informácií v nich obsiahnutých. Na archiváciu dokumentov s osobnými údajmi klienta a biometrickými údajmi jeho podpisu bol vytvorený zabezpečený elektronický archív s vylúčením možnosti neautorizovaného prístupu k dokumentom, vrátane zabezpečenia logovania každého prístupu. Dokumenty sú v Biometrickom archíve šifrované a prístup k nim je zabezpečený iba na základe bezpečnostného certifikátu s obmedzenou časovou platnosťou, ktorý sa generuje pri každom prístupe pre konkrétneho pracovníka.

Zhrnutie

Využitie existujúcej technológie elektronického archívu OpenText umožnilo maximálne využitie investícií uskutočnených v minulosti, zachovanie čistej architektúry systémov a v konečnom dôsledku tak aj nižšie náklady na prevádzku. Spoločnosť Modrá pyramida je aj vďaka spôsobu práce s elektronickými dokumentmi modernou digitálnou spoločnosťou, ktorej sa darí uspieť aj v dnešnom ťažkom konkurenčnom prostredí.

Rozvojom elektronického archívu získala spoločnosť Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. komplexné riešenie na bezpečnú archiváciu dokumentov v súlade s internými a legislatívnymi požiadavkami a priblížila sa k cieľu odbúrať všetku papierovú dokumentáciu a v neposlednom rade potom zlepšiť služby poskytované svojim klientom.