„Vďaka tomuto projektu sme boli schopní rozšíriť, skvalitniť, zefektívniť a stabilizovať nami poskytované služby – OpenText Archiving Services for SAP, čo nám umožňuje dodávanie služieb väčšiemu množstvu zákazníkov, rýchlejšiu dodávku služieb a vo väčšom rozsahu. Tiež sa otvára priestor venovať sa novým archivačným témam.“

Zákazník

Oblasť IT spoločnosti ŠKODA AUTO a.s. má v celokoncernovom meradle stále väčší podiel zodpovednosti za nové úlohy v oblasti SAP aplikácií. V SAP Group Competence Center (SAP GCC) prebieha vývoj digitálnych nástrojov a riešení so zameraním okrem iného na HR, financie a logistické procesy pre celý rad odborných útvarov naprieč celým koncernom VW.

ŠKODA AUTO a.s. dôsledne podporuje rozvoj digitalizácie a automatizácie procesov – ako vo výrobe automobilov, tak aj vo všetkých ďalších oblastiach podnikania.

ŠKODA AUTO SAP Group Competence Center (SAP GCC) sa stáva hlavným dodávateľom SAP archivačných služieb v rámci celého koncernu VW.

Opis situácie

Oddelenie SAP GCC tvorí dohromady 13 tímov, z čoho jeden tím má na starosti archivačné služby SAP ako pre systémy SAP v spoločnosti ŠKODA AUTO, tak aj pre systémy SAP v rámci koncernu VW. Archivačný tím SAP v rámci oddelenia SAP GCC vznikal v priebehu roku 2020 a oddelil tak problematiku prevádzky a rozvoja archivačných služieb na technológii OpenText od tímu, ktorý má na starosti prevádzku systému SAP (doteraz sa prevádzka systémov SAP a OpenText riešila v rámci jedného prevádzkového tímu). Vznikol tak väčší priestor na plné zameranie sa na služby na archiváciu systémov SAP, ako aj na implementáciu väčších projektov, podpory viacerých zákazníkov a rozšírenie portfólia ponúkaných služieb.

Riešenie

Spoločnosť IXTENT, ako dlhodobý partner pre ŠKODA AUTO a.s., začala s novovytvoreným archivačným tímom spolupracovať na skvalitnení služieb, vytvorení väčšej transparentnosti a na stabilizácii jednotlivých riešení postavených na technológiách od dodávateľa riešenia OpenText.

Archivačný tím SAP GCC spoločne so spoločnosťou IXTENT postupne pripravili ďalšie archivačné prostredia, ktoré sú primárne určené pre ďalších členov koncernu VW, a tým postupne spĺňajú svoje poslanie ponúkať zjednotené služby pre „všetkých“ z jedného miesta.

IXTENT pomáha spoločnosti ŠKODA AUTO s prevádzkou 4 produktívnych archivačných prostredí v režime 24/7. Počas posledného roku bola nadviazaná oveľa bližšia spolupráca, vďaka ktorej je spolupráca spoločnosti ŠKODA AUTO a.s. a IXTENT s.r.o. oveľa priateľskejšia a otvorenejšia.

IXTENT v rámci dlhodobej spolupráce poskytuje konzultačný servis a podporu aplikácií OpenText, kde v najväčšej miere ide o podporu produktu OpenText Archive Center.

Archivy

Arichívny server

architektura SAP

Pravidelný servis v spoločnosti ŠKODA AUTO zahŕňa napríklad:

  • Pravidelnú kontrolu a údržbu systému, ktorá sa vykonáva každý pracovný deň.
  • Stabilizáciu prevádzky, pričom ide o kontinuálnu aktivitu na elimináciu výpadkov. A skvalitnenie prevádzkovej dokumentácie.
  • Vykonávanie nových konfigurácií a zmien na základe nových požiadaviek. Napríklad zakladanie nových logických archívov alebo zaisťovanie vyššej bezpečnosti prevádzkovaných služieb.
  • Pravidelné aktualizácie prevádzkovaných systémov.
  • Change a incident management.

Na záver

V rámci spolupráce boli realizované jednotlivé menšie či väčšie projekty, ktoré mali za úlohu vytvoriť nové prostredie, či vylepšiť (rozšíriť) existujúcu archivačnú funkcionalitu. Niektoré projekty stále bežia a prichádzajú aj nové. V rámci daných projektov sa tiež rieši migrácia dát medzi rôznymi prostrediami tak, aby došlo k postupnému zjednoteniu všetkých prostredí do jedného centrálneho bodu a naplneniu vízie daného oddelenia.

Výsledkom niekterých projektov bolo napríklad:

  • Upgrade archívnych serverov na verziu 20.2.
  • Sprevádzkovanie podpory pre archiváciu SAP ILM.
  • Migrácia všetkých doteraz archivovaných dát na nový storage systém.
  • Inštalácia dvoch nových produktívnych archívnych prostredí.

Zlepšením sa okrem iného podchytilo veľké množstvo potenciálnych rizík, ktoré mohli zapríčiniť nefunkčnosť dodávanej služby.

Systémy bežia k spokojnosti všetkých zákazníkov SAP GCC (koncern VW).

Po dokončení „prevádzkového“ projektu bol uzavretý ďalší, rozšírený prevádzkový kontrakt. Okrem tohto prevádzkového kontraktu má spoločnosť IXTENT s.r.o. so spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s. uzavreté tiež ďalšie kontrakty na podporu väčších projektov a poskytovanie konzultačných služieb z pohľadu samotnej archivačnej customizácie SAP.

V rámci prevádzkového kontraktu je na tento rok plánovaný napríklad upgrade všetkých archivačných prostredí na najnovšiu verziu vrátane obnovy serverov, na ktorých toto prostredie beží.