Riaďte informácie ako záznamy súvisiace s obchodným procesom – od ich vytvorenia až po konečnú likvidáciu. Softvér pre riadenie životného cyklu informácií SAP Information Lifecycle Management (ILM) vám môže pomôcť definovať lehoty na uchovanie dát, pomôcť pri riadení ukladania dát a prístupu k nim a zabezpečiť zhodu so zákonnými a regulačnými predpismi.

Spravujte uchovávané dáta z odstavených systémov pri zachovaní všetkých možností ich auditu. Archivujte dáta a dokumenty na zabezpečených a finančne dostupných serveroch pri zaistení ich dostupnosti.

Hlavné výhody SAP Information Lifecycle Management:

  • zaistenie zhody s predpismi pokiaľ ide o uchovávanie dát a likvidáciu informácií naprieč ich životným cyklom;
  • minimalizácia nákladov na IT infraštruktúru konsolidáciou systémov pri súčasnom zabezpečení prístupu k relevantným dátam;
  • optimalizácia zdrojov archiváciou dát na nízko-nákladové úložiská;
  • zaistenie zhody s predpismi pokiaľ ide o pravidlá pre uchovanie dát, ktoré musia spĺňať všetky príslušné požiadavky;
  • zníženie rizík automatizáciou zhromažďovania záznamov súvisiacich s právnymi prípadmi.

Viac informácií: www.sap.com.