Časová pečiatka umožňuje hodnoverne preukázať existenciu dokumentu v určitom čase – konkrétne to, že daný dokument už existoval pred okamihom, ku ktorému je časová pečiatka pre dokument získaná. Dokument je v časovej pečiatke reprezentovaný svojím elektronickým odtlačkom, ktorý sa získa určitou matematickou funkciou z obsahu tohto dokumentu (tzv. hash) a je pre každý dokument jedinečný.

Časovú pečiatku možno získať pre každý jednotlivý dokument, avšak z ekonomických dôvodov býva výhodnejšie pečiatkovať dávku viacerých dokumentov, napr. na dennej báze, ak sú tieto dokumenty uložené spolu na nejakom archívnom úložisku.

Časová pečiatka tiež zaisťuje integritu dokumentu, teda svojou platnosťou tiež preukazuje, že opečiatkovaný dokument nebol od okamihu vydania časovej pečiatky nijako pozmenený. Akákoľvek úprava opečiatkovaného dokumentu by totiž viedla k zneplatneniu jeho časovej pečiatky, pretože zmenou dokumentu by sa zmenil jeho digitálny odtlačok (spomenutý hash kód).

Viac informácií: www.ica.cz.