Archívne úložisko je miesto, kde sú uložené dokumenty určené k archivácii. Tu je potrebné rozlíšiť archiváciu a zálohovanie. V archíve by mali byť dokumenty uložené dlhodobo, v súlade s legislatívnymi požiadavkami a s vlastným registratúrnym plánom spoločnosti.

Úložisko možno deliť podľa spôsobu prepojenia s aplikáciou dátového či dokumentového archívu a podľa technológie uloženia samotných dát s ohľadom na ich dostupnosť v požadovanom čase. Najčastejšie sa vo všetkých typoch úložísk používajú pevné disky na báze magnetického zápisu. Od optických médií sa už ustúpilo.

Mimo lokálne pripojené dátové úložiská môžeme rozlišovať ich druhy nasledujúcim spôsobom:

  • CAS (Content Addressed Storage) – dokumenty sú prístupné výhradne cez programové rozhranie a pomocou špeciálneho identifikátora, odvodeného z ich obsahu. Užívateľ nevie, kde presne v úložisku je daný dokument fyzicky uložený, nemôže k nemu pristúpiť z úrovne súborového systému. Tieto úložiska sú vhodné pre dlhodobé ukladanie nemenných dát s ohľadom na prísne legislatívne požiadavky. Zmena dokumentu na tomto druhu úložiska totiž automaticky vyvolá zmenu jeho identifikátora – adresy. Práve s ohľadom na legislatívu také úložiská bývajú prevádzkované v režime, ktorý zmenu alebo vymazanie dát vôbec, alebo po nastavenú dobu neumožňuje. Tieto úložiská sú k archívnemu systému pripojené pomocou počítačovej siete.
  • NAS (Network Attached Storage) – ako už z názvu vyplýva, jedná sa o úložisko pripojené k archívnemu systému prostredníctvom sieťového rozhrania. K dátam sa pristupuje pomocou protokolov NFS (zvyčajne svet UNIX), CIFS (zvyčajne svet Windows) alebo iSCSI.
  • HSM (Hierarchical Storage Management) – umožňujú ukladať často pristupované dáta na pevné disky, a dáta, ku ktorým sa pristupuje len zriedka, na pomalšie ale výrazne lacnejšie médiá, napr. magnetické pásky. V prípade produktu IBM DR550 sa jedná o podmnožinu úložísk typu CAS, pretože dáta sú sprístupnené výhradne prostredníctvom aplikačného programového rozhrania cez unikátny identifikátor uloženého dokumentu.
  • SAN (Storage Area Network) – archívne úložisko, ktoré ak nedisponuje vrstvou umožňujúcou nastavenie retenčných periód a vlastnosťami WORM-médií, nie je vhodné.

Všetky nižšie odkazované archívne úložiská podporujú nastavenie retenčných periód na HW úrovni. To znemožňuje zmeny aj vymazanie uložených dokumentov po definovanú dobu, tzv. retenčnú periódu (napr. 10 rokov i viac). Dokumenty tu môžu byť uložené jednotlivo alebo pohromade v kontajneroch typu ISO image na báze virtuálneho jukeboxu.

Výhodou kontajnerového ukladania dát je, že takýto kontajner pojme obrovské množstvo malých dokumentov pri spotrebe jediného identifikátora a uloženie dokumentov je všeobecne šetrnejšie k systémovým prostriedkom daného úložiska. Jeho nevýhodou je potom to, že z neho nemožno v skutočnosti odmazávať jednotlivé dokumenty (len logicky v sprostredkujúcej aplikácii), ale fyzicky možno zmazať až celý kontajner. Prístup k dátam uloženým v kontajneroch zaisťuje archívnemu systému programová vrstva nazvaná Storage Manager (STORM).

Spoločnosť IXTENT dodáva svojim zákazníkom archívne úložisko nasledujúcich značiek: