Conseq Investment Management, a.s. je významným a verným zákazníkom spoločnosti IXTENT. Počas niekoľkoročného obdobia spolupráce tu bolo realizovaných viacero projektov vedúcich k efektívnejšej práci s dokumentmi a informáciami v nich obsiahnutými. Jedným z posledných významných projektov bola migrácia databázy Oracle na databázu MSSQL a inovácia Content Servera.

Zákazník

Conseq je investičným manažérom s 23-ročnou históriou na českom trhu. Okrem obhospodarovania inštitucionálnych portfólií už 16 rokov spravuje a administruje taktiež investičné fondy, poskytuje aj ďalšie služby drobným aj inštitucionálnym investorom. V týchto oblastiach má Conseq významný podiel na trhu a získal si dôveru už viac než 350 000 klientov. S objemom obhospodarovaných aktív vyše 50 mld. CZK (podľa údajov AKAT ČR) je skupina Conseq najväčším nezávislým investičným manažérom v ČR.

Počiatočná situácia

Vzhľadom na vzrastajúce požiadavky legislatívy a množstvo spravovaných dát bola spoločnosť Conseq postavená pred otázku modernizácie svojho softvérového riešenia. V tom období spoločnosť pracovala s dokumentmi v prostredí External File Storage na technickej databáze Oracle. Tento systém prevzala s akvizíciou penzijnej spoločnosti Aegon.
Vedenie Consequ oslovilo IXTENT, jediného partnera OpentText na českom trhu na úrovni GOLD, aby si nechalo odporučiť systém bezpečného a moderného uchovania dát, ktorý bude vyhovovať najnáročnejším požiadavkám súčasnej legislatívy a zároveň bude ekonomicky najvýhodnejším riešením pre firmu jej veľkosti.

Riešenie

Riešenie pre spoločnosť Conseq znamenalo niekoľkofázový projekt v rokoch 2014 – 2016.
Presun klientskej dokumentácie do nového prostredia začal v roku 2014 migráciou systému Oracle do databázy Microsoft (MSSQL), následne došlo k inovácii Content Servera na novšiu verziu 10.0.
V druhej etape zmien – t. j. v roku 2015, 2016 – prebehla inovácia Content Servera na najnovšiu dostupnú verziu systému – 10.5 – a pripojenie archivačného servera, ktorý postupne nahradzuje doteraz používaný EFS (External File Storage).

Výhody archivačného servera oproti EFS:

  • AS umožňuje umiestniť dáta na certifikované úložisko riadené skartačným plánom, čo vedie k ukladaniu dokumentov v súlade s legislatívou. Každý dokument môže niesť svoju časovú zámku, t. j. čas, po ktorom ho nebude možné vymazať.
  • AS povoľuje označiť súbor dokumentov časovou pečiatkam a preukazovať tak ich nemennosť a existenciu v čase.
  • AS umožňuje ukladať dáta v komprimovanej, ale aj zašifrovanej podobe, čím je možné zabrániť ich zneužitiu v prípade prístupu na úložisko mimo aplikačného rozhrania.
  • AS je pripravený zoskupovať dáta vo forme virtuálnych ISO obrazov, čím sa šetrí úložný priestor a urýchľuje zálohovanie.
  • AS odtieňuje aplikáciu od konkrétneho úložiska, čo znamená, že je možné bez problému migrovať uložené dokumenty medzi úložiskami rôznych podporovaných výrobcov.
  • AS umožňuje replikovať dáta na úložisko v záložnej lokalite bez špeciálnych licencií dodávateľov úložísk.
  • AS ukladá duplicitné dáta iba v jednej kópii.

Zhrnutie

IXTENT-u sa podarila úspešná migrácia databázového servera spoločnosti Conseq z Oracle na MSSQL. Následne prebehli dve bezproblémové inovácie Content Servera na najnovšiu verziu produktu a pripojenie archivačného servera. Zákazník je schopný čiastočne si vyvíjať systém podľa svojich potrieb, IXTENT mu poskytuje podporu pri náročnejších zmenách, naďalej zaisťuje aplikačnú aj softvérovú údržbu. Po implementácii nového technického riešenia zanikla nutnosť používať technológiu Oracle. Spoločnosť Conseq vďaka novému softvérovému systému zefektívnila svoje fungovanie, čo má za následok ešte kvalitnejšie služby pre jej klientov.