Společnost O2 Slovakia, s.r.o. (původně: Telefónica Slovakia) je společnost poskytující služby mobilní telefonie a mobilních datových přenosů na bázi GSM a UMTS. Operátor spustil komerční provoz v síti GSM 2. února 2007, síť UMTS byl O2 povinen spustit do 7. září 2007.

Počáteční situace

O2 Slovakia provozovala elektronický archiv klientské dokumentace dlouhou dobu na SW platformě IBM FileNet. Především v posledních letech se však z důvodu všeobecného tlaku na úspory začaly jevit celkové náklady na vlastnictví této platformy jako příliš vysoké a vznikl tak požadavek na průzkum možností migrace celého řešení na jinou platformu.

Logickým krokem bylo především posouzení možností konkurenční platformy OpenText, současné jedničky na světovém trhu technologií Enterprise Content Management (ECM), zastoupené na českém a slovenském trhu partnerskou společností IXTENT, resp. IXTENT Slovakia.

IXTENT je totiž jednak dlouholetým dodavatelem řešení OpenText do O2 Czech Republic, mateřské společnosti O2 Slovakia, a navíc je od roku 2008 i implementačním partnerem a poskytovatelem podpory elektronického archivu a související digitalizační technologie Kofax pro O2 Slovakia.

Vzhledem ke znalosti prostředí, všech dotčených technologií, jejich integrací a programových úprav tak byl IXTENT schopen nejlépe posoudit možnosti realizace migračního projektu, včetně ocenění nákladů.

  • Optimalizací potřebných licencí, aby použitý typ licence přesně odpovídal potřebám zákazníka.
  • Minimalizací projektových prací, aby byly v maximální možné míře využity již vyvinuté integrační služby.
  • Zkrácením délky projektu, aby došlo k co nejmenšímu zatížení strany zákazníka.
  • A v neposlední řadě i možností využití standardních HW serverů namísto drahých Itanium strojů.

Celá akce tak byla schválena a v říjnu roku 2011 došlo k zahájení projektu.

Řešení IXTENT

Migrace řešení elektronického archivu klientské dokumentace byla naplánována formou výměny „box za box“, tedy s maximálním využitím již existujících komponent a integrací a kompletním zachováním původní funkcionality.

Délka projektu byla naplánována na 4 měsíce a v průběhu implementace nového řešení muselo dojít k migraci přibližně 24 milionů archivovaných dokumentů a to s důrazem na bezpečnost a spolehlivost. Ztráta byť jen jediného dokumentu byla totiž neakceptovatelným rizikem.

Vytvořený migrační skript pro export dokumentu a jeho metadat z původního archivu a upravený standardní nástroj Document Pipeline pro import do nově implementovaného řešení proto musely obsahovat dostatečné kontrolní mechanismy k zamezení takového stavu.

Export dokumentů z IBM FileNet se skládal z následujících kroků:

KrokPodrobnější popis
Export seznamu ID dokumentůVytvoření seznamu dokumentů podle FileNet médií.
Příprava dávekVytvoření optimálně velikých dávek pro další exportní nástroje s ohledem na počet instancí a zátěž FileNet.
Export obsahů ve formátu FOBStažení obsahů dokumentů ve formátu FOB (FileNet OBject) a uložení na diskové pole.
Generování XML a nativních formátůStažení metadat k dokumentům, zápis do XML souborů. Konvereze FOB souborů do nativních formátů, spojování vícestránkových TIFF souborů do jednoho multipage TIFFu.
MonitoringEvidence rychlosti zpracování dávek a počtu zpracovaných dokumentů. Centrální evidence chyb.


Import dokumentů do Open Text se skládal z následujících kroků:

KrokPodrobnější popis
Kopírování vstupních souborůKopírování dokumentů a indexových XML souborů na linuxový aplikační server Open Text.
Prepipeline skriptKonverze vstupních dat do formátu požadovaného Document Pipeline.
Pipeline skriptLoad dokumentů do Open Text prostřednictvím Document Pipeline, mazání vstupních dat z aplikačního serveru.
MonitoringEvidence rychlosti zpracování dávek, počtu zpracovaných dokumentů a evidence chyb.
Kontrola kvality migraceKontrola úspěšnosti a kvality migrace.


Dalším úkolem bylo částečné přepsání existujících služeb zajišťujících integraci na stávající systémy v infrastruktuře zákazníka, tedy především:

  • Billingový systém – odkud se archivují dokumenty vyúčtování k jednotlivým klientům.
  • Digitalizační a OCR/ICR technologii Kofax – odkud se archivují dokumenty naskenované na jednotlivých pobočkách.
  • CRM systém Siebel – který slouží jako primární přístupová aplikace do elektronického archivu především pro uživatele z řad operátorů call centra.

Vedle toho bylo nutné dle požadavků zákazníka zajistit i přizpůsobení standardní webové aplikace OpenText pro správu archivovaných dokumentů a jejich metadat.

Z důvodu bezpečnosti bylo celé řešení nasazeno v módu vysoké dostupnosti s použitím clusteru a rozdělením zátěže.

Jako fyzické HW úložiště bylo použito nepřepisovatelné WORM (Write Once Read More) zařízení EMC Centera.

Obrázek: Schéma řešení

Celý projekt se nakonec podařilo dokončit za 4,5 měsíce, namísto plánovaných 4 měsíců, a to především z důvodu delší optimalizace exportních a importních nástrojů pro zajištění akceptovatelné délky jednotlivých migračních běhů.

K poslednímu přírůstkovému migračnímu běhu potom došlo těsně před nasazením do produkce po ukončení fáze čekání na okno pro release produkčních systémů dne 11. dubna 2012.

Závěrečné shrnutí

Nasazení nové softwarové platformy OpenText přineslo především významné finanční úspory z provozu, kdy návratnost celé investice vychází menší než 1 rok. Nepřímými pozitivními efekty realizace jsou potom vyšší uživatelský komfort při práci a zlepšení celkového výkonu systému.