Certifikácia a systém kvality

Spoločnosti IXTENT s.r.o. a IXTENT Slovakia s.r.o. sú certifikovanými spoločnosťami podľa noriem ISO 9001: 2015, ISO / IEC 27001: 2013 a ISO / IEC 20000-1:2011.

V roku 2013 bola zrealizovaná certifikácia a recertifikácia spoločnosťou Intertek, certifikačná autorita Tayllor & Cox.

ISO 9001:2015

Certifikát kvality ISO 9001:2015 spoločnosť dostala 15 mesiacov po začatí činnosti. Táto certifikácia zaväzuje spoločnosť vykonávať všetky svoje činnosti a postupy štandardizovaným spôsobom v najvyššej možnej kvalite. V rokoch 2009, 2011 a 2013 prešiel IXTENT úspešne recertifikačným auditom podľa novelizovanej normy ISO 9001:2015.

Spoločnosť IXTENT venuje primárnu pozornosť najmä na kvalitu realizovaných služieb a riešení, ktoré je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov Stratégie kvality: 

ISO 27001:2013

V rámci zvyšovania kvality, akosti a spokojnosti zákazníkov spoločnosti IXTENT sme v roku 2010 úspešne zaviedli a v roku 2013 recertifikovali systém ISO 27001:2013

ISO / IEC 27001:2013 je medzinárodný štandard definujúci požiadavky na systém managementu bezpečnosti informácií. Systém managementu bezpečnosti informácií je systematický prístup k riadeniu bezpečnosti dôverných informácií zahŕňajúci zamestnancov, procesy. IT systém a stratégie firmy. ISO 27001:2013 pomáha identifikovať, riadiť a minimalizovať hrozby zneužitia dôverných informácií.

Medzi hlavné aspekty tejto normy patrí:

ISO/IEC 20000-1:2011

Spoločnosť po 6tich rokoch skvalitňovania interných procesov v oblasti ISO 9001 dospela k záveru zaviesť certifikáciu podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011, ktorá oveľa lepšie vystihuje inštalačné a implementačné procesy, ktorými sa IXTENT zaoberá. ISO / IEC 20000-1:2011 je medzinárodný štandard zameraný na spoločnosti orientujúce sa v oblasti IT managementu. IXTENT normu zaviedol v roku 2010 a v roku 2013 sme úspešne prešli recertifikácou.