Zákon ukládá pojišťovnám (stejně jako bankám) povinnost poskytovat na základě písemné žádosti informace o svých klientech soudnímu exekutorovi, podobně jako insolvenčnímu správci, policii, soudu nebo finančnímu úřadu. To pro pojišťovny znamená velkou administrativní zátěž – počet žádostí, které obdrží pojišťovna za jeden pracovní den, se může pohybovat v řádu několika stovek, přičemž každá jednotlivá žádost může obsahovat až dva tisíce dotazů k prověření jednotlivých subjektů.

Komunikace dneška – Nejednotnost a administrativní zátěž

Většina žádostí je dosud zasílána formou datových zpráv prostřednictvím Informačního Systému Datových Schránek (ISDS), v němž jsou potřeby žadatelů/ exekutorů vyjádřeny různými způsoby – někteří exekutoři zasílají pro každý dotazovaný subjekt samostatnou datovou zprávu, jindy je uvedeno dotazovaných subjektů více.

Následné zpracování pak probíhá zpravidla poloautomaticky. Ve velké části pojišťoven operátor manuálně zadává klíčové údaje o poptávaném subjektu do interního informačního systému a zde pomocí dotazů zjišťuje relevantní data. Výsledek následně vloží do šablony odpovědi, kterou mají jednotlivé pojišťovny odlišnou, a odešle formou datové zprávy zpět exekutorovi. Z uvedeného popisu práce při vyřizování agendy je na první pohled patrné, že tato činnost vyžaduje nasazení i několika pracovníků – a v některých případech i zainteresovanost celého oddělení.

Komunikace zítřka – standardizace a automatizace procesů

Navrhovaný standard elektronické komunikace mezi pojišťovnami sdruženými v České Asociace Pojišťoven a Exekutorskými úřady, které jsou ze zákona členy Exekutorské komory ČR (cca 160 členů), si klade za cíl nahradit praxi velkého množství nejednotných dotazů exekutorů a nejednotných odpovědí pojišťoven jednotnou standardizovanou strukturou dotazu a odpovědi v elektronické podobě. Dotazy exekutorů i odpovědi budou zasílány výhradně prostřednictvím Informačního Systému Datových Schránek (ISDS). Předmětem Standardu je také stanovení definic datových struktur, formátů dotazů a odpovědí, jakož i pravidel jejich výměny.

Rychlejší komunikace díky řešení od společnosti IXTENT

Komunikace prostřednictvím Datových schránek usnadňuje příjem žádostí a následné odesílání odpovědí, neřeší však další úkony týkající se distribuce, zpracování a finální bezpečné uložení a archivaci žádostí.

Společnost IXTENT přináší řešení v podobě Konektoru pro datové schránky, který umožňuje automatický příjem, odesílání a zpracování zpráv datových schránek a jejich integraci na podnikový informační systém bez ohledu na jeho typ (SAP a další ERP, MS SharePoint, DMS, ECM, File Systemy či e-mailovou schránku).

V tomto konkrétním případě ISDS Konektor zajistí automatické stažení datových zpráv z datových schránek dané pojišťovny a dle atributů datových zpráv rozhodne, zda se jedná o exekutorskou datovou zprávu obsahující XML dotaz exekutora či nikoliv. Na základě toho pak vyvolá následné zpracování exekutorských datových zpráv, které je zcela odlišné od běžné korespondence přes systém ISDS.

Exekutorská zpráva ve formátu ZFO, resp. její příloha ve formě XML souboru, je uložena do požadovaného úložiště. Na základě v ní obsažených informací k dotazovaným subjektům, především RČ a IČO, dojde k prověření shody s interní evidencí klientské dokumentace a aktuálního stavu subjektu u dané pojišťovny. Poté je vygenerována automatická odpověď/ datová zpráva v požadovaném formátu obsahující informace o výsledku shody a je odeslána příslušnému Exekutorskému úřadu.

Celý proces je nyní plně automatizován, čímž dochází k výrazným úsporám v oblasti administrativních a personálních nákladů. V současné době toto řešení společnost IXTNET nasazuje u svého stávajícího zákazníka Pojišťovny České spořitelny, a.s.