Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Tímto oznámením o zpracování osobních údajů bychom Vás rádi informovali o tom, jak a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, a předložili vysvětlení o Vašich právech podle platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Jsme pevně odhodláni zpracovávat Vaše osobní údaje vždy zodpovědně, pečlivě a v souladu se všemi právními požadavky. Na ochranu integrity a zabezpečení Vašich osobních údajů budou použity nejmodernější profesionální standardy.

KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost, IXTENT s.r.o., IČ: 27071162, se sídlem Prague Marina Office Center, Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 94089 (dále jen „my“ nebo „Společnost“), je tím zodpovědným správcem za osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s obchodním vztahem, který mezi Vámi jakožto subjektem údajů a Společností vznikl, nebo v souvislosti s obchodním vztahem, který vznikl mezi Společností a subjektem, jehož jménem vystupujete, případně za osobní údaje, které jsou nezbytné k přijetí opatření před vznikem obchodního vztahu v souladu s Vaší žádostí nebo se žádostí subjektu, jehož jménem vystupujete (dále jen „obchodní vztah“).

KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pokud se nedohodneme jinak, bude Společnost zpracovávat pouze osobní údaje požadované v souvislosti s obchodním vztahem. To zahrnuje Vaše kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, název subjektu, pod jejímž jménem vystupujete, Vaše pracovní zařazení a pozici, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další kontaktní údaje, Váš podpis. Dále informace o obchodní činnosti subjektu, jehož jménem vystupujete, druh a číslo dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu dané podnikatelské činnosti a zápis v příslušném rejstříku včetně údajů v něm obsažených, platební údaje, zejména číslo účtu a příslušnou částku, a dále pak údaje nezbytné k ochraně práv Společnosti, zejména data o obchodní spolehlivosti, pohledávky a dluhy očekávané nebo vzniklé v souvislosti s obchodní činností.

JAK ZÍSKÁME A POUŽIJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, zejména při zahájení obchodní komunikace, účastí ve výběrovém nebo poptávkovém řízení Společnosti, případně přijetím objednávky Společnosti, předáním nabídky za účelem případného budoucího obchodu z Vaší strany, registrací na našich webových stránkách či jiným obvyklým způsobem. Osobní údaje nezískáváme od třetích osob, vyjma společností účastných ve skupině IXTENT, tj. sesterských společností. Nebudeme provádět žádná automatizovaná rozhodnutí, která by Vás ovlivňovala, ani vytvářet profily s použitím Vašich osobních údajů.

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje užíváme výhradně za účelem sjednání a uzavření obchodního vztahu, k obchodní komunikaci, ke splnění veškerých závazků z obchodního vztahu vyplývajících a rovněž k jejich ukončení, dále ke splnění zákonných povinností, zejména v oblasti daňové a celní, a k ochraně práv a oprávněných zájmů Společnosti, zejména pak k uplatnění práva za vady, k reklamaci, či obhajobě nároku a práv Společnosti. Právním základem zpracování osobních údajů v rámci obchodního vztahu může být zejména plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nebo zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, například ve vztahu ke zpracování a uchování kontaktních údajů subjektu údajů, nebo je zpracování nezbytné ke splnění právní povinnosti Společnosti, která se na něj vztahuje, například v oblasti daňové, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V případě, že nám potřebné osobní údaje neposkytnete, může dojít ke ztížení nebo znemožnění obchodní komunikace, případně ke znemožnění poskytnutí plnění a realizaci obchodního vztahu.

KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje bude Společnost uchovávat a zpracovávat v rámci Evropského hospodářského prostoru. V rámci našich obchodních aktivit můžeme převést Vaše osobní údaje i příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor („třetí země“), ve kterých platné právní předpisy nenabízejí stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako právní předpisy České republiky. V takovém případě budeme dodržovat platné požadavky na ochranu osobních dat a přijmeme přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti a integrity Vašich osobních údajů. Pokud budete potřebovat další informace o těchto zárukách, můžete nás kdykoliv kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout poskytovatelům služeb (např. Poskytovatelům cloudu) v České republice či v zahraničí, aby zpracovali Vaše osobní údaje v našem zastoupení a v souladu s našimi pokyny. V tomto případě si ponecháme kontrolu nad Vašimi osobními údaji. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se sesterskými společnostmi v rámci skupiny IXTENT po celém světě, pokud to bude požadováno pro povolené účely a bude to právními předpisy povoleno, pak v daném potřebném rozsahu. V takových případech budou tyto subjekty využívat osobní údaje pro stejné účely a za stejných podmínek, jak je popsáno v této Informaci. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud prodáváme nebo kupujeme jakoukoli firmu nebo majetek, v takovém případě můžeme potenciálním prodávajícím nebo kupujícím takové obchodní činnosti nebo majetku zveřejnit Vaše osobní údaje, stejně jako jejich odborným poradcům. Pokud je Společnost nebo v podstatě veškerá její aktiva získána třetí stranou, osobní údaje, které máme o obchodních partnerech, budou jedním z přenesených aktiv. V opačném případě nebudou mít žádné třetí strany přístup k Vašim osobním údajům, pokud neexistuje právní povinnost nebo nám k tomu neudělíte povolení.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ DATA?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu, tj. zejména po dobu trvání obchodního vztahu, nejdéle po dobu 10 let od konce roku, v němž došlo k ukončení tohoto vztahu. Dále budeme uchovávat Vaše osobní údaje po dobu, kdy to bude nutné nebo nezbytné pro obhajobu nebo uplatnění právních nároků Společnosti, a to až do konce příslušného období pro uchovávání údajů v této souvislosti, nebo až do vypořádání příslušných nároků. V případě, že jsou Vaše osobní údaje obsaženy v dokumentech nezbytných pro daňové účely, případně pro jiné účely, v souvislosti, s nimiž podléhají, nebo mohou podléhat kontrole orgánů veřejné moci, potom Vaše údaje uchováváme po dobu možnosti kontroly ze strany orgánů veřejné moci stanovené příslušnými právními předpisy.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, případně právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost dat, všechna v rozsahu dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Zejména máte právo požádat Společnost o kopii osobních údajů, které o Vás uchovává. Budete-li nás žádat o kopie Vašich osobních údajů opakovaně, můžeme za to požadovat přiměřený poplatek. Pokud byste chtěli předat Vaše osobní údaje jinému správci, poskytneme Vám osobní údaje, které jste nám poskytli a které byly zpracovány automatizovanými prostředky ve strojově čitelném přenosném formátu, zdarma. Protože se chceme ujistit, že Vaše osobní údaje jsou přesné a aktuální, můžete nás také požádat o opravu nebo odstranění všech informací, které považujete za nepřesné. V případě, že se rozhodnete některého z výše uvedených práv využít, zašlete nám jasný popis požadavku včetně příslušných osobních údajů, uveďte své jméno a příjmení, kontaktní údaje a datum narození jako důkaz totožnosti na e-mailovou adresu uvedenou níže. Pro ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem můžeme vyžadovat dodatečný důkaz totožnosti. Máte-li nějaké obavy ohledně způsobu, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo chcete podat stížnost na to, jak jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese uvedené níže. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ZMĚNY TÉTO INFORMACE

Tato informace o zpracování osobních údajů byla naposledy aktualizována v květnu 2018. V případě, že dojde ke změně činností, které tato informace popisuje, zveřejníme oznámení těchto skutečností prostřednictvím webových stránek www.ixtent.com. Máte-li jakékoli dotazy týkající se Vašich práv, nebo pokud máte nějaké konkrétní požadavky týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese uvedené níže: marketing@ixtent.com