Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

BUSINESS PARTNERS PRIVACY NOTICE

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR").

according to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, the General Data Protection Regulation ("GDPR").

Tímto oznámením o zpracování osobních údajů bychom Vás rádi informovali o tom, jak a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, a předložili vysvětlení o Vašich právech podle platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Jsme pevně odhodláni zpracovávat Vaše osobní údaje vždy zodpovědně, pečlivě a v souladu se všemi právními požadavky. Na ochranu integrity a zabezpečení Vašich osobních údajů budou použity nejmodernejší profesionální standardy.

This Data Privacy Notice informs you about how and for which purposes we will process your personal data and explains your rights under applicable data protection law. We are strongly dedicated to handling your personal data always responsibly, diligently and in compliance with all legal requirements. State of the art professional standards will be applied to protect the integrity and security of your personal data.

KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

WHO IS RESPONSIBLE FOR YOUR PERSONAL DATA?

Společnost, IXTENT s.r.o., IČ: 27071162, se sídlem Prague Marina Office Center, Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 94089 (dále jen „my“ nebo „Společnost“), je tím zodpovědným správcem za osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s obchodním vztahem, který mezi Vámi jakožto subjektem údajů a Společností vznikl, nebo v souvislosti s obchodním vztahem, který vznikl mezi Společností a subjektem, jehož jménem vystupujete, případne za osobní údaje, které jsou nezbytné k přijetí opatření před vznikem obchodního vztahu v souladu s Vaší žádostí nebo se žádostí subjektu, jehož jménem vystupujete (dále jen „obchodní vztah“).

We, IXTENT s.r.o., ID number: 27071162, seated at Prague Marina Office Center, Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, Czech Republic, registered in the Commercial Register by the Regional court in Praha, section C, file 94089 (here in after referred to as „Company“) is the responsible controller for the personal data you provide to us in connection with the business relationship that has arisen between you as a data subject and the Company or in connection with the business relationship that has arisen between the Company and the entity on whose behalf you are acting, eventually which are necessary to take measures prior to the establishment of a business relationship in accordance with your request or with the request of the entity on whose behalf you are acting (hereinafter referred to as the "business relationship").

KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

WHICH PERSONAL DATA DO WE COLLECT?

Pokud se nedohodneme jinak, bude Společnost zpracovávat pouze osobní údaje požadované v souvislosti s obchodním vztahem. To zahrnuje Vaše kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, název subjektu, pod jejímž jménem vystupujete, Vaše pracovní zařazení a pozici, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další kontaktní údaje, Váš podpis, dále informace o obchodní činnosti subjektu, jehož jménem vystupujete, druh a číslo dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu dané podnikatelské činnosti a zápis v příslušném rejstříku včetně údajů v něm obsažených, platební údaje, zejména číslo účtu a příslušnou částku, a dále pak údaje nezbytné k ochraně práv Společnosti, zejména data o obchodní spolehlivosti, pohledávky a dluhy očekávané nebo vzniklé v souvislosti s obchodní činností.

Unless otherwise agreed, the Company will process only the personal data requested in connection with our business relationship. This includes, your contact details, in particular the name and surname, the name of the subject in whose name you are acting, your job and position, address, telephone number, e-mail address and other contact details and your signature, then the data concerning business activity, type and number of document proving the authorization to perform business activities and the entry in the relevant register, including the data contained therein, then the account number and the amount, as well as the data necessary to protect the rights of the Company, in particular data about your reliability, receivables and debts expected or incurred in connection with the business activity.

JAK ZÍSKÁME A POUŽIJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

HOW DO WE COLLECT AND USE PERSONAL DATA?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, zejména při zahájení obchodní komunikace, účastí ve výběrovém nebo poptávkovém řízení Společnosti, případně přijetím objednávky Společnosti, předáním nabídky za účelem případného budoucího obchodu z Vaší strany, registrací na našich webových stránkách či jiným obvyklým způsobem. Osobní údaje nezískáváme od třetích osob, vyjma společností účastných ve skupině IXTENT, tj. sesterských společností. Nebudeme provádet žádná automatizovaná rozhodnutí, která by Vás ovlivňovala, ani vytvářet profily s použitím Vašich osobních údajů.

We will collect your personal data directly from you, in particular within starting a business communication, through participation in the Company's selection procedure, or by accepting an Company’s purchase order, or if you submit to the Company the offer for possible future business, by registering on our website or by other usual business way. We do not obtain personal data from third parties other than companies participating in the IXTENT Group, i.e. affiliated companies. We will not make any automated decisions affecting you or create profiles using your personal data.

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

WHY WE PROCESS PERSONAL DATA?

Vaše osobní údaje užíváme výhradně za účelem sjednání a uzavření obchodního vztahu, k obchodní komunikaci, ke splnění veškerých závazků z obchodního vztahu vyplývajících a rovnež k jejich ukončení, dále ke splnění zákonných povinností, zejména v oblasti daňové a celní, a k ochraně práv a oprávněných zájmů Společnosti, zejména pak k uplatnění práva za vady, k reklamaci, či obhajobě nároku a práv Společnosti. Právním základem zpracování osobních údajů v rámci obchodního vztahu může být zejména plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nebo zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, například ve vztahu ke zpracování a uchování kontaktních údajů subjektu údajů, nebo je zpracování nezbytné ke splnění právní povinnosti Společnosti, která se na něj vztahuje, například v oblasti daňové, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V případě, že nám potřebné osobní údaje neposkytnete, může dojít  ke ztížení nebo znemožnění obchodní komunikace, případně ke znemožnění poskytnutí plnění a realizaci obchodního vztahu.

We use your personal data solely for the purpose of negotiating and concluding of the business relationship, commercial communication, fulfilment of all obligations arising from the business relationship as well as their termination, fulfilment of legal obligations, especially in the area of taxes and customs, and protection of rights and legitimate interests of the Company, in particular, to apply the right from defects or claim, or to defend the legal rights of the Company. The legal basis for the processing of personal data in the context of a business relationship may in particular be the performance of a contract under Article 6 par. 1 letter b) of GDPR, or the processing of personal data on the Company's legitimate interest pursuant to Article 6 par. 1 letter (f) of GDPR, for example, in relation to the processing and storage of the data subject’s contact data, or processing necessary to meet the Company’s legal obligations, for example in the area of taxation, in accordance with Article 6 par. 1 letter d) of GDPR. If you do not provide us with the necessary personal data, we may make it difficult or impossible for us to make a business communication or to provide the fulfillment and realization of a business relationship.

KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

WHERE DO WE PROCESS PERSONAL DATA?

Vaše osobní údaje bude Společnost uchovávat a zpracovávat v rámci Evropského hospodářského prostoru. V rámci našich obchodních aktivit můžeme převést Vaše osobní údaje i příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor ("třetí země"), ve kterých platné právní předpisy nenabízejí stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako právní předpisy České republiky. V takovém případě budeme dodržovat platné požadavky na ochranu osobních dat a přijmeme přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti a integrity Vašich osobních údajů. Pokud budete potřebovat další informace o těchto zárukách, můžete nás kdykoliv kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

We will store and process your personal data within the European Economic Area. In the course of our business activities, we may transfer your personal data also to recipients in countries outside of the European Economic Area (“third countries”), in which applicable laws do not offer the same level of data protection as the laws of the Czech Republic. When doing so we will comply with applicable data protection requirements and take appropriate safeguards to ensure the security and integrity of your personal data. You may contact us anytime using the contact details below if you would like further information on such safeguards.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

WHO WE SHARE PERSONAL DATA WITH?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout poskytovatelům služeb (např. Poskytovatelům cloudu) v České republice či v zahraničí, aby zpracovali Vaše osobní údaje v našem zastoupení a v souladu s našimi pokyny. V tomto případě si ponecháme kontrolu nad Vašimi osobními údaji. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se sesterskými společnostmi v rámci skupiny IXTENT po celém světě, pokud to bude požadováno pro povolené účely a bude to právními předpisy povoleno, pak v daném potřebném rozsahu. V takových případech budou tyto subjekty využívat osobní údaje pro stejné účely a za stejných podmínek, jak je popsáno v této Informaci. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud prodáváme nebo kupujeme jakoukoli firmu nebo majetek, v takovém případě můžeme potenciálním prodávajícím nebo kupujícím takové obchodní činnosti nebo majetku zveřejnit Vaše osobní údaje, stejně jako jejich odborným poradcům. Pokud je Společnost nebo

v podstatě veškerá její aktiva získána třetí stranou, osobní údaje, které máme o obchodních partnerech, budou jedním z přenesených aktiv. V opačném případě nebudou mít žádné třetí strany přístup k Vašim osobním údajům, pokud neexistuje právní povinnost nebo nám k tomu neudělíte povolení.

We may instruct service providers (e.g. a cloud provider), in Czech Republic or abroad, to process your personal data on our behalf and in accordance with our instructions. We will retain control over your personal data. We may also share your personal data with affiliates and parent company within IXTENT Group worldwide if and to the extent required for the Permitted Purposes and legally permitted. In such cases, these entities will then use the personal data for the same purposes and under the same conditions as outlined in this Business Partners Privacy Notice. We may also share your personal data with third parties if we sell or buy any business or assets, in which case we may disclose personal data to the prospective seller or buyer of such business or assets, along with its professional advisers. If Company or substantially all of its assets are acquired by a third party, personal data held by us about business partners will be one of the transferred assets. Otherwise, no third parties will have access to your personal data unless there is a legal obligation or you give us permission to do so.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ DATA?

HOW LONG DO WE STORE PERSONAL DATA?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu, tj. zejména po dobu trvání obchodního vztahu, nejdéle po dobu 10 let od konce roku, v nemž došlo k ukončení tohoto vztahu. Dále budeme uchovávat Vaše osobní údaje po dobu, kdy to bude nutné nebo nezbytné pro obhajobu nebo uplatnění právních nároků Společnosti, a to až do konce příslušného období pro uchovávání údajů v této souvislosti, nebo až do vypořádání príslušných nároků. V případě, že jsou Vaše osobní údaje obsaženy v dokumentech nezbytných pro daňové účely, případně pro jiné účely, v souvislosti s nimiž podléhají, nebo mohou podléhat kontrole orgánů veřejné moci, potom Vaše údaje uchováváme po dobu možnosti kontroly ze strany orgánů veřejné moci stanovené příslušnými právními předpisy.

We retain your personal data only for the necessary period of time, that is, especially for the duration of the business relationship, at last 10 years from the end of the year in which the relationship ended. We will also retain your personal data for as long as it is needed or necessary to defend or enforce the Company's legal claims until the end of the relevant retention period or until settlement of the claim. In the event that your personal data is contained in documents necessary for tax purposes or for other purposes for which they are subject of public authority control, then your data will be retained for possible inspection by the public authority according to the relevant legislation.

VAŠE PRÁVA

YOUR RIGHTS

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, případně právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost dat, všechna v rozsahu dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Zejména máte právo požádat Společnost o kopii osobních údajů, které o Vás uchovává. Budete-li nás žádat o kopie Vašich osobních údajů opakovaně, můžeme za to požadovat přiměřený poplatek. Pokud byste chtěli předat Vaše osobní údaje jinému správci, poskytneme Vám osobní údaje, které jste nám poskytli a které byly zpracovány automatizovanými prostředky ve strojově čitelném přenosném formátu, zdarma. Protože se chceme ujistit, že Vaše osobní údaje jsou přesné a aktuální, můžete nás také požádat o opravu nebo odstranění všech informací, které považujete za nepřesné. V případě, že se rozhodnete některého z výše uvedených práv využít, zašlete nám jasný popis požadavku včetně příslušných osobních údajů, uveďte své jméno a příjmení, kontaktní údaje a datum narození jako důkaz totožnosti na e-mailovou adresu uvedenou níže. Pro ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem můžeme vyžadovat dodatečný důkaz totožnosti. Máte-li nějaké obavy ohledně způsobu, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo chcete podat stížnost na to, jak jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese uvedené níže. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete si stežovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

You have the right to request from us access to and rectification or erasure of your personal data or restriction of processing concerning you and to object to processing as well as the right to data portability in accordance with the EU General Data Protection Regulation. In particular you have the right to request a copy of the personal data that we hold about you. If you use this service repeatedly, we may make an appropriate charge for this. If you would like to transfer your personal data to another controller, we will provide you with the personal data which you provided to us and which has been processed by automated means in a machine readable portable format free of charge. As we want to make sure that your personal data is accurate and up to date, you may also ask us to correct or remove any information which you think is inaccurate. For any of the above requests, please send clear description of your requirement including concerning personal data and state your name and surname, your contact details and your date of birth as proof of identity to the email address stated below. We may require additional proof of identity to protect your personal data against unauthorized access. If you have any concerns about how your personal data is handled by us or wish to raise a complaint on how we have handled your personal data, you can contact us at the email address stated below to have the matter investigated. If you are not satisfied with our response or believe we are processing your personal data not in accordance with the law you can complain to the Office for personal data protection.

ZMĚNY TÉTO INFORMACE

CHANGES TO THIS NOTICE

Tato informace o zpracování osobních údajů byla naposledy aktualizována v květnu 2018. V případě, že dojde ke změně činností, které tato informace popisuje, zveřejníme oznámení těchto skutečností prostřednictvím webových stránek www.ixtent.com. Máte-li jakékoli dotazy týkající se Vašich práv, nebo pokud máte nějaké konkrétní požadavky týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese uvedené níže:

This Business Partners Privacy Notice was last updated in May 2018. In case of changes of procedures described by this notice, this change will be announced by websites www.ixtent.com. If you have any questions regarding your rights or if you have any specific requests relating to your personal data please contact us at the email address stated below:

marketing@ixtent.com